Sobota, 14. december, 2019 | Meniny má Branislava, Bronislava

Do roku 2020 by mala byť každá obec pokrytá rýchlym internetom

Ľudia si už nemusia niektoré výpisy a potvrdenia zháňať po úradoch. Ak ich má štát k dispozícii, overí si ich online. Prvá vlna zákona proti byrokracii je úspešne nasadená, v uľahčení komunikácie s úradmi však štát ide ďalej. Aj to je možné vďaka eurofondom.

Slovenské peeringové centrum SIX na Slovenskej technickej univerzite. 

Slovenské peeringové centrum SIX na Slovenskej technickej univerzite. (Zdroj: Foto: J. Jakubčo)

Hovoríme s Richardom Rašim, podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra z eurofondov Európskej únie alokoval druhý najštedrejší balík na informatizáciu spoločnosti, práve z neho je však najnižšie čerpanie. Prečo je tomu tak?

V rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra je čerpanie finančných prostriedkov na úrovni 79 037 859 eur, alokácia je 736 940 302 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ďalších 36 národných projektov má podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Aktuálny stav kontrahovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja je na úrovni 53 percent celkovej alokácie a v schvaľovacom procese evidujeme predložené žiadosti o nenávratný finančný príspevok na úrovni 80 percent.

Článok pokračuje pod video reklamou

Operačný program integrovanej infraštruktúry patrí k najlepším operačným programom v rámci krajín EÚ.

Na ktoré realizované alebo rozpracované projekty je štát najviac hrdý? Koľko konkrétne išlo na ne zatiaľ peňazí a ako práve tieto elektronické služby využívajú občania?

Každý projekt v štátnom IT považujeme za dôležitý a nutný pre efektívnejšiu komunikáciu a lepšie služby poskytované občanom a podnikateľom. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu považuje za strategické projekty tie, ktoré rozvíjajú dôležité komponenty uvedené v zákone o e-Governmente.

Konkrétne ide o projekty v iniciačnej fáze Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov, ktorý zavádza koncept mojich údajov, vďaka ktorým občan bude vedieť, kto pristupuje k jeho osobným údajom, Centrálnu API Manažment Platformu (Platforma pre publikovanie služieb štátu cez Open API), vďaka ktorej budú služby informačných systémov verejnej správy sprístupnené pre vybudovanie aplikácií inovatívnymi firmami.

Najviac sme hrdí na portál OverSi, ktorý bol ocenený aj odbornou verejnosťou. Zabezpečuje, že občania si už nemusia niektoré výpisy a potvrdenia zháňať po úradoch, ale ak ich má štát k dispozícii, overí si ich online. Prvá vlna zákona proti byrokracii je úspešne nasadená, aktuálne sa nasádza druhá vlna a už teraz pracujeme na tretej vlne a ďalších zlepšeniach, ktoré občanom uľahčia komunikáciu s úradmi.

Jedna vec je vytvorenie kvalitného digitálneho obsahu, druhá je prístup k nemu. Aké je v súčasnosti pokrytie Slovenska dostatočne kvalitným a dostatočne rýchlym internetom?

Do roku 2020 by mala byť každá jedna obec na Slovensku pokrytá rýchlym internetom. Úrad podpredsedu vlády SR spolupracuje na tomto pokrytí s operátormi. Na prahu digitálnej transformácie je rýchly internet nevyhnutnou súčasťou života každého obyvateľa našej krajiny. S operátormi a so združením lokálnych poskytovateľov internetu sme podpísali memorandá, na základe ktorých majú pokryť naše územie rýchlym internetom.

V apríli sme začali ich záväzky monitorovať. Z monitoringu vyplynulo, že biele miesta na našom území do roku 2020 úplne zmiznú. To je tiež jedným z cieľov Európskej únie, aby mali všetci jej obyvatelia prístup k internetu s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s.

Samozrejme, prioritou nie je míňanie peňazí, čerpanie z eurofondov, dôležitý je cieľ - zefektívniť elektronické služby, aby ušetrili peniaze, čas a nervy pri kontakte s úradmi. Ako ďaleko máme ešte k cieľu?

Posledné roky boli finančné prostriedky investované najmä do elektronizácie výkonu verejnej moci a budovania agendových systémov. Teraz prichádza fáza návratnosti týchto projektov. Je to viditeľné napríklad v projekte našom úspešnom boji proti byrokracii, kedy postupne odstraňujeme papierované výpisy a ľudia už nemusia robiť poštárov medzi úradmi.

Portál OverSi, z ktorého si úradníci potrebné dáta získavajú, by nemohol vzniknúť bez doteraz realizovaných investícií. Elektronizácia papierového sveta bola do určitej miery témou aj tohto programového obdobia s tým, že sme sa poučili z minulosti a zaviedli sme opatrenia, ako napríklad riadenie kvality v projektoch OPII zo strany nášho úradu, optimalizovali sme procesy pre IT projekty a v neposlednom rade sme zaviedli podporu dopytových projektov, v ktorých ide o menšie a jednoduchšie projekty.

Koľko úradných vecí sa už dá vybaviť online?

Portál slovensko.sk ponúka možnosť z pohodlia domova vybaviť množstvo elektronických služieb. Medzi tie najčastejšie používané patrí prihlásenie sa na trvalý pobyt či potvrdenie o jeho zmene. Výhodu v súčasnosti už majú aj mamičky, ktoré nemusia s deťmi behať po úradoch, ale vedia si rodičovský príspevok vybaviť z domu. Na úradoch nemusia čakať ani ľudia, ktorí sa rozhodli založiť, pozastaviť či zrušiť živnosť, dokonca ani tí, ktorí potrebujú pozmeniť, vymazať či zapísať údaje v obchodnom registri. Medzi ďalšie veľmi často využívané elektronické služby štátu patrí aj posielam najčastejšie využívané (a teda aj odskúšané) elektronické služby zápis, zmena alebo výmaz z obchodného registra alebo prepis vozidla.

Všetky orgány verejnej moci musia prijímať elektronické podania predpísaným spôsobom prostredníctvom elektronických schránok, a zároveň vytvárať elektronické rozhodnutia a elektronickým spôsobom ich aj doručovať. Vo všeobecnosti sa žiadateľ (fyzická alebo právnická osoba) môže vždy v konkrétnom prípade rozhodnúť, či úkon urobí elektronickým alebo listinným spôsobom, samozrejme v prípade ak mu to osobitný predpis výslovne nepredpisuje, ako napr. daňové priznania právnických osôb. Z pohľadu zákona sú obe tieto formy rovnocenné.

Orgán verejnej moci však vykonáva verejnú správu primárne elektronicky, pričom musí v závislosti od žiadateľom zvoleného postupu zvoliť adekvátny spôsob komunikácie.

Ak má žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku, orgán verejnej moci automaticky doručuje písomností do tejto schránky. Požiadavka pre elektronické podanie z hľadiska žiadateľa o službu je najmä splniteľnosť náležitosti podania, napr. ho autorizovať predpísaným spôsobom, ak si to podanie vyžaduje.

Výnimku tvoria iba tie úkony a konania, o ktorých osobitný predpis výslovne ustanovuje, že ich orgán verejnej moci vykonáva výlučne v listinnej podobe, alebo ich umožňuje vykonať ústne, konkludentným prejavom vôle alebo predložením veci, ktorá nemá listinnú či elektronickú podobu, alebo ktoré spočívajú vo výkone činnosti, akou je ústne pojednávanie, miestne zisťovanie, výkon kontroly alebo dohľadu na mieste, obhliadka, nazeranie do spisov, predvedenie a iné obdobné úkony, ktoré sa vykonávajú mimo úradnej budovy, v ktorej sídli orgán verejnej moci.

Čo plánujete, aby neprepadli prostriedky z EÚ na informatizáciu spoločnosti alebo nemuseli sa presúvať na iné programy?

Náš úrad má zverejnené vyzvania na všetky národné projekty a sedem dopytových výziev. Zároveň poskytujeme podporu oprávneným žiadateľom v procese prípravy Štúdii uskutočniteľností a usmerňuje prijímateľov počas celého procesu implementácie na projektoch Prioritnej Osi 7 Operačného programu integrovaná infraštruktúra.

Čo vás ako úrad a nás ako občanov čaká v rokoch 2021 až 2027?

V rokoch 2021 až 2023 bude prebiehať realizácia väčšiny projektov podporených z finančných prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Zároveň budeme začínať nové programové obdobie, ktoré sa aktuálne pripravuje.

Našou ambíciou je ďalej podporovať štát postavený na údajoch tzv. data driven. Pre dosiahnutie tohto stavu bude nutné ďalej podporovať manažment údajov s väzbou na využívanie analytických údajov pri plánovaní, rozhodovaní a poskytovaní služieb. Nemenej dôležitá téma bude aj kybernetická bezpečnosť a podpora cloudových služieb.

Mnohé profesie vplyvom automatizácie a informatizácie zanikajú, iné vznikajú. Aká je budúcnosť úradníkov ak všetky úradné tlačivá a pečiatky budú na internete?

Transformácia činností zamestnancov vplyvom digitalizácie a automatizácie čaká každý sektor, vrátane verejnej správy. Nepozeráme sa však na tento proces z negatívneho hľadiska, naopak ako na príležitosť posilniť kreatívne úseky verejnej správy a znížiť stereotypnú a opakujúcu sa činnosť. Okrem toho vidíme v dlhodobom horizonte veľkú príležitosť v kooperácií medzi úradníkom a využitím umelej inteligencie na prácu, ktorú by človek nedokázal vykonať sám, najmä v kontexte práce s obrovským množstvom údajov tzv. big data.

Predchádzajúca otázka bola myslená trocha s recesiou, vážnejšou ale je, ako treba pripraviť občana na informačnú spoločnosť.

Náš úrad vníma tento problém veľmi citlivo, preto sa v rámci Digitálnej koalície s našimi partnermi venujeme rôznym projektom v tejto oblasti. Už niekoľko rokov podporujeme napríklad projekt IT Fitness test, ktorý preveruje stupeň digitálnych zručností predovšetkým žiakov ako aj širokej verejnosti. Na základe súčasných výsledkov aktuálneho ročníka už aj odborníci uznávajú jeho prínos v procese šírenia povedomia o nevyhnutnosti digitálnych zručností.

Vznikajú nové moderné odbory ako napríklad mechatronika. V nich sa už učia žiaci digitálne ovládať výrobu a organizovať ju cez počítač. Ale tiež sa musia učiť programovať roboty a automatizačné linky - o tom je moderná výroba.

Ďalšou našou iniciatívou v tejto oblasti je nedávno zahájený Národný prieskum digitálnych a technických zručností zamestnancov, ktorý by nám mal pomôcť vytvoriť funkčné prostredie aktívne podporujúce digitálnu transformáciu našich podnikov. Musíme sa však naučiť zvládať premenu klasických pracovných miest na ich digitalizované proťajšky.

V tomto momente nám na trhu práce chýba viac než 13-tisíc IT špecialistov. Bolo by však naivné spoliehať sa pri riešení tohto stavu iba na štátny vzdelávací systém, ktorý by mal rovnako adekvátne reagovať na tento vývoj a prispôsobiť sa, no výsledky iniciovaných aktivít budú viditeľné až s dlhším časovým odstupom.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Lámete si hlavu nad vianočným darčekom?
 2. Kam na výlet so svojimi známymi
 3. First moment Turecko: Využite zľavy na špičkové hotely
 4. Vianočné trhy vďaka inovácii pomáhajú rodinám v ohrození
 5. Výnos 5,5 % alebo 15 % p.a.?
 6. Triedený odpad nekončí na jednej kope. Vysvetľujeme to už roky
 7. Nový cestovný poriadok ŽSR z vášho regiónu v denníku SME
 8. Horskí záchranári sa vás vždy opýtajú túto otázku. Viete akú?
 9. Aj po tridsiatke stále hýria. Čo bráni mladým vyrásť?
 10. Nákup darčekov môže byť tento týždeň výhodnejší
 1. Lámete si hlavu nad vianočným darčekom?
 2. First moment Turecko: Využite zľavy na špičkové hotely
 3. Kam na výlet so svojimi známymi
 4. Slovenské Vianoce kedysi a dnes
 5. Chlebodarca zmenil život siedmim rodinám
 6. Vianočné trhy vďaka inovácii pomáhajú rodinám v ohrození
 7. Výnos 5,5 % alebo 15 % p.a.?
 8. Triedený odpad nekončí na jednej kope. Vysvetľujeme to už roky
 9. Slovenská sporiteľňa pomôže svojim klientom zo zničenej bytovky
 10. Vianočné trhy na zámku Schloss Hof „na skok“ od Bratislavy
 1. Horskí záchranári sa vás vždy opýtajú túto otázku. Viete akú? 32 400
 2. Aj po tridsiatke stále hýria. Čo bráni mladým vyrásť? 29 382
 3. Triedený odpad nekončí na jednej kope. Vysvetľujeme to už roky 23 411
 4. Ceny bytov rekordne rastú. Niektorých sa to však netýka 15 698
 5. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40% z ceny 12 526
 6. Nový cestovný poriadok ŽSR z vášho regiónu v denníku SME 10 430
 7. SME.sk dosiahlo v novembri rekordný počet predplatiteľov 9 447
 8. Vlastné auto alebo lízing? Porovnali sme ich výhodnosť 9 181
 9. Aké proteíny sú najzdravšie? Našli sme odpoveď 9 140
 10. Kam na výlet so svojimi známymi 9 107

Vybrali SME

Hlavné správy z SME | MY regióny - správy

Miesto dopravnej nehody.

Pri Kraľovanoch sa stala tragická dopravná nehoda

Tento týždeň zahynuli na oravských cestách už dvaja ľudia.

Vodič fiatu zrážku s kamiónom neprežil.

Piešťany zaviedli poplatok za rozvoj a zvýšili niektoré dane

Využitie získaných peňazí musí radnica zverejňovať na svojej stránke raz do roka.

Peter Jančovič.

Zmeny v cestovných poriadkoch IDS BK sa dotknú autobusových i vlakových liniek

Od polovice decembra sa obnovuje premávka linky 255D v Malackách.

Ilustračné foto.

Vybrali SME