Streda, 25. máj, 2022 | Meniny má Urban

Štatút súťaže k projektu Závislosti ako ich nepoznáme

Štatút súťaže k projektu

Závislosti ako ich nepoznáme

1. Organizátor súťaže

Propagačnú súťažZávislosti ako ich nepoznáme“ (ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť Petit Press, a.s., Divízia týždenníkov MY so sídlom Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, IČO: 35 790 253, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č.:2471/B (ďalej len „organizátor“). Súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „Štatút“).

2. Účel a cieľ súťaže

Účelom je podpora účasti respondentov na vyplňovaní dotazníka k projektu Závislosti ako ich nepoznáme na území Slovenskej republiky.

Cieľom súťaže je maximalizovať účasť na vyplňovaní dotazníka. Súťaž je určená pre účastníkov, ktorí kompletne vyplnia dotazník, a tak sa zúčastnia na projekte.

3. Trvanie

Súťaž bude prebiehať v termíne od 10.1.2022 do 10.2.2022, kedy je ukončená časť projektu so zberom dát(vyplňovanie dotazníkov).

4. Spôsob propagácie

Súťaž a propagácia súťaže bude prebiehať prostredníctvom tlačených titulov MY, prostredníctvom myregiony.sme.sk, facebookov MY a stránky Zavislostiinak.sk.

5. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môžu zapojiť fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, v prípade fyzickej osoby s vekom najmenej 18 rokov v čase zapojenia sa do súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Vyplnením dotazníka súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s týmto štatútom a ostatnými podmienkami súťaže.

6. Spôsob zapojenia sa do súťaže

Súťažiaci sa do súťaže zapojí vyplnením dotazníka.

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o vyradení súťažiacich zo súťaže, ak vznikne pochybnosť, že súťažiaci uviedol nie sú nepravdivé informácie alebo nespĺňa niektorú z podmienok zaradenia do súťaže.

V prípade výhry bude súťažiaci upovedomený o výhre.

Zapojením sa do súťaže hlasujúci súčasne vyslovuje súhlas s úplnými pravidlami súťaže, potvrdzuje, že dosiahol vek 18 rokov a zároveň udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spôsobom a v rozsahu uvedenom v Štatúte, a to najmä na účely vyhodnotenia súťaže, doručenia výhry a zverejnenia výhercov v rámci súťaže, ako aj na účely priameho marketingu organizátora, a to na dobu 10 rokov.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.

S osobnými údajmi zapojeného účastníka sa bude narábať v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien. Súhlas so spracovaním údajov v zmysle tohto zákona musí byť súčasťou hlasovacieho kupónu. Kupón, ktorý tento súhlas neobsahuje organizátor zo súťaže vyradí a zlikviduje v súlade so zákonom.

7. Ceny/výhry v súťaži

Ceny určené organizátormi do súťaže sú:

1. Voucher Liečebný pobyt Klasik v Kúpeľoch Lúčky pre dve
osoby na 6 dní, 5 nocí, s procedúrami, vstupmi do bazénov
a plnou penziou.

2. Wellness pobyt Exclusive pre dve osoby na dve noci
v Chateau Gbeľany.

3. Voucher pobyt v Prahe v hoteli Absolutum pre dve osoby
na dve noci.

4. Tri vstupy pre 2 osoby do Termálneho kúpaliska Podhájska.

5. Dva celodenné skipasy v stredisku Snowparadise Veľká Rača.

6. Poukážky v hodnote 20 € na nákup v COOP Jednota.

Ceny môže vyhlasovateľ súťaže priebežne aktualizovať.

8. Žrebovanie výhercu z hlasujúcich účastníkov súťaže

Žrebovanie výhercov výhier z radov účastníkov sa uskutoční v dňoch: 21. 2. 2022

Do žrebovania budú zaradené iba hlasovacie kupóny tých hlasujúcich, ktorí splnili všetky podmienky uvedené v týchto pravidlách a len platné kupóny. Organizátor nezodpovedá za chybné údaje uvedené hlasujúcimi v hlasovacích kupónoch. Výsledky žrebovania sú konečné, bez možnosti odvolania. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Ceny budú výhercom k dispozícii ihneď formou poukážok alebo sa odber dohodne s partnerom súťaže.

9. Odovzdanie výhry

Odovzdanie hlavnej výhry zabezpečí organizátor súťaže na mieste dohodnutom s príjemcom výhry.

O výhre získanej žrebovaním bude výherca z radov hlasujúcich čitateľov informovaný organizátorom telefonicky a zároveň s ním bude dohodnutý spôsob doručenia výhry.

Organizátor si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry výhercovi vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru.

Organizátor a výherca osobné prevzatie výhry potvrdia písomne v Protokole o odovzdaní a prevzatí výhry, prípadne prebehne odovzdanie zaslaním voucheru na uvedenú poštovú adresu prípadne uvedený email podľa dohody s výhercom.

Žiadnu z cien nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej ceny, či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote ceny.

Postúpenie ceny na tretiu osobu je možné len so súhlasom organizátora.

V prípade, že sa nepodarí s výhercom hlavnej ceny skontaktovať, resp. výherca si cenu neprevezme ani do 14 dní od dohodnutého termínu jej odovzdania, jeho nárok na hlavnú výhru zaniká a organizátor je oprávnený kontaktovať vyžrebovaného náhradníka.

10. Ceny/výhry a daň z príjmov

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúce výšku

350 Eur. S finančnou hodnotu výhry poskytnutej bude účastník oboznámený v Protokole o odovzdaní a prevzatí výhry.

11. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 OZ v platnom znení nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia.

Organizátor súťaže nezodpovedá výhercom za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím ceny.

12. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

13. Osobné údaje a osobnostné práva

Vyplnením prihlasovacieho kupónu a vlastnoručným podpisom na ňom súťažiaci:

 • dáva svoj bezvýhradný súhlas organizátorovi súťaže na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž na účely zaradenia do súťaže v zmysle tohto Štatútu a na marketingové účely organizátora súťaže, a to po dobu trvania súťaže od 29.7. do 16.9.2019 v rozsahu: meno, priezvisko, vek a adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ), telefonický kontakt. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, pričom s osobnými údajmi účastníkov súťaže bude naložené v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien. Každý účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom prostredníctvom Štatútu oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany organizátora, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže taktiež vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže, pričom súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.
 • v plnom rozsahu súhlasí s podmienkami tejto súťaže,
 • prehlasuje, že všetky ním uvádzané údaje a skutočnosti sú úplné a pravdivé, a berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto úplné a pravdivé neboli, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí.

14. Oficiálne pravidlá

Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s oficiálnymi pravidlami súťaže v čase jej trvania na internetovej stránkewww.myregiony.sk. Skrátené pravidlá súťaže sa nachádzajú aj v propagačných materiáloch k súťaži.

Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do štatútu aj u organizátora súťaže.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami súťaže obsiahnutými v štatúte.

Cena nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce pre získanie ceny. Ustanovenia Štatútu, samotný priebeh súťaže, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

V Žiline 10.1.2022

...........................................................

organizátor súťaže k projektu „Závislosti ako ich nepoznáme“

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na My Regióny

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako umocniť svoju lásku k Chorvátsku? Vlastným apartmánom!
 2. Na krásnom, modrom Jadrane
 3. 6 praktických tipov - ako na sušenie potravín v sušičke
 4. Hluk v školských triedach sa dá riešiť izoláciou
 5. Slovenských tridsiatnikov láka zakladanie fondov
 6. Lenivá kuchárka: Zdravý obed či večeru uvaríte za pár drobných
 7. Kúpele sú liečivý celok, Thermia jeho kráľovná!
 8. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu
 1. Slovenských tridsiatnikov láka zakladanie fondov
 2. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu
 3. Na krásnom, modrom Jadrane
 4. Bratislavský realitný trh oživí GALVANIA rezidencie
 5. Ako umocniť svoju lásku k Chorvátsku? Vlastným apartmánom!
 6. Nebezpečenstvo používania prekladačov
 7. Kúpele sú liečivý celok, Thermia jeho kráľovná!
 8. Lenivá kuchárka: Zdravý obed či večeru uvaríte za pár drobných
 1. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 5 245
 2. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami 2 391
 3. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 2 087
 4. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 1 782
 5. 5 najčastejších chýb pri zateplení šikmej strechy: vyhnite sa im 1 704
 6. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 1 383
 7. Zodpovedné nakupovanie chráni biodiverzitu pre budúce generácie 1 253
 8. McDonald´s Cup pozná víťazný tím z Košického kraja 973
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Anton Kaiser: Medzinárodná fotografická výstava
 2. Vlasta Žampová: Dušan Kováčik bral úplatky nie len v tomto jednom prípade, ale v desiatkách prípadov. Slovenské súdy sú totálna žumpa.
 3. Alec Borový: Môže umelá inteligencia sama zabíjať?
 4. Irena Šimuneková: Zvolen - čriepky z mesta
 5. Tupou Ceruzou: Ako Dán
 6. Anna Miľanová: Moja prerušená pieseň... 2020
 7. Martina Paulenová: Veď rezne jedávam, tak prečo ho mám málo? (o príčinách nedostatku železa)
 8. Janka Bittó Cigániková: Zvýšenie platov zdravotníkom sľubovali Matovič s Hegerom aj bez zvyšovania daní
 1. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 7 280
 2. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 6 893
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 5 046
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 4 445
 5. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 3 870
 6. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 3 683
 7. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 3 226
 8. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám? 2 130
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 2. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 3. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 5. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 6. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 7. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 8. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?

Blogy SME

 1. Anton Kaiser: Medzinárodná fotografická výstava
 2. Vlasta Žampová: Dušan Kováčik bral úplatky nie len v tomto jednom prípade, ale v desiatkách prípadov. Slovenské súdy sú totálna žumpa.
 3. Alec Borový: Môže umelá inteligencia sama zabíjať?
 4. Irena Šimuneková: Zvolen - čriepky z mesta
 5. Tupou Ceruzou: Ako Dán
 6. Anna Miľanová: Moja prerušená pieseň... 2020
 7. Martina Paulenová: Veď rezne jedávam, tak prečo ho mám málo? (o príčinách nedostatku železa)
 8. Janka Bittó Cigániková: Zvýšenie platov zdravotníkom sľubovali Matovič s Hegerom aj bez zvyšovania daní
 1. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 7 280
 2. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 6 893
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 5 046
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 4 445
 5. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 3 870
 6. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 3 683
 7. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 3 226
 8. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám? 2 130
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 2. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 3. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 5. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 6. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 7. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 8. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
SkryťZatvoriť reklamu