Utorok, 30. november, 2021 | Meniny má Ondrej, AndrejKrížovkyKrížovky

Štatút súťaže: Veľká predplatiteľská súťaž 2021/2022

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže Veľká predplatiteľská súťaž 2021/2022 (ďalej aj ako „súťaž “) v tituloch MY noviny, Kysuce a Horehronie (ďalej len „štatút“).

Súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.

 • VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Obchodné meno:

Petit Press, a.s.

Sídlo:

Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

IČO:

35790253

Zapísaný v registri:

Okresný súd Bratislava I.

Číslo zápisu v registri:

vložka č. 2471/B

DIČ:

2020278766

IČ DPH:

SK2020278766

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

 1. Predmetom súťaže zaradenie do žrebovania o hodnotné ceny, ktoré sú uvedené v bode V..

 1. Účelom súťaže je podpora predaja predplatného MY noviny, Kysuce a Horehronie.

Skryť Vypnúť reklamu

III. LEHOTA SÚŤAŽE

Súťaž trvá od 15.11.2021 do 28.2.2022. Úhrady, ktoré prebehnú prevodom do 3.3.2022 na účet organizátora, budú zaradené do losovania.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť predplatitelia MY noviny, Kysuce a Horehronie, ktorí si v termíne od 15.11.2021 do 28.2.2022 objednajú alebo obnovia plné ročné predplatné a ročné predplatné s dôchodcovskou zľavou. Iné zľavy vylučujú účasť žrebovaní.

 1. Úhrada predplatného musí byť zrealizovaná počas trvania súťaže, v opačnom prípade predplatiteľovi zaniká nárok na účasť v súťaži. Do žrebovania budú automaticky zaradení všetci predplatitelia, ktorí počas trvania súťaže splnili podmienky na účasť v súťaži.
 2. V prípade, že predplatiteľ nesúhlasí so zaradením do žrebovania o ceny, je povinný toto oznámiť organizátorovi vlastnoručne podpísanou žiadosťou doručenou na adresu sídla: Petit Press a.s., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra a to najneskôr do 7 dní odo dňa vystavenia objednávky na predplatné.
 3. Súťaže sa nemôže zúčastniť súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Skryť Vypnúť reklamu

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:

 • 6 x Darčeková poukážka Classic – ubytovanie s polpenziou pre 2 osoby Wellness hotel Patince v hodnote 330 eur
 • 10 x poukážka na nákup v sieti predajní Intersport v hodnote 30 eur
 • 5 x kávovar Tchibo Cafissimo Easy
 • 3 x darčeková poukážka na fotoobraz podľa vlastného výberu RH Grafika
 • 3 x svietidlá od firmy IMAO – Predajca svietidiel a elektroinštalačného materiálu
 • 25 x degustačný balíček piva Kaltenecker
 • 3 x ročná pernamentka Minigolf Prievidza
 • 13 x kniha od vydavateľstva Artforum
 • 10 x woucher na donášku jedla a nákupov Foodpanda v hodnote 30 eur
 • 5 x 1 kg kvalitnej zrnkovej kávy PURO

Ceny môže vyhlasovateľ súťaže priebežne aktualizovať.

V zmysle ustanovenízákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení

Skryť Vypnúť reklamu

VI. VYHODNOTENIE A OCENENIE

 1. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a výhercov vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

 1. Žrebovanie prebehne dňa 9.marca 2022 v sídle divízie na Sládkovičovej 1 v Nitre.

Výhercov súťaže určí náhodným výberom žrebovací elektronický systém Kutools.

Výsledky žrebovania sú konečné, bez možnosti odvolania.

 1. Výhercovia budú zverejnení na webových stránkach a najbližšom vydaní po termíne žrebovania v MY noviny, Kysuce a Horehronie.

 1. Výhercov budeme kontaktovať telefonicky, prípadne e-mailom o výhre a spôsobe doručenia ceny. Odovzdanie cien bude individuálne po dohode s výhercom.

 1. V prípade, že si výherca cenu neprevezme do troch mesiacov od vyhlásenia, nárok na výhru zaniká.
 2. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom k spracovaniu a doručovaniu predplatného a aby ho bolo možné v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo – obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

 1. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚHLAS S VYHOTOVENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIE A VIDEA S VÝHERCOM

7.1 Spracovanie osobných údajov účastníkov v Súťaži prebieha v súlade s platnými právnymi predpismi pre ochranu osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamantu a Rady 679/2016 o ochrane osobných údajov fyzických osôb pri ich pohybe a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov Organizátorom sú dostupné na webových stránkach Organizátorahttps://www.sme.sk/dok/20815446/vyhlasenie-o-ochrane-sukromia-klienti2 v sekcii Ochrana osobných údajov.

  1. Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať nasledovných právnych základoch:
 • Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu - právnym základom spracúvania osobných údajov je akceptácia podmienok súťaže – zmluva v ktorej dotknutá osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
 • Prenos zo žrebovania výhercu – právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa
 • Zverejnenie výhercu - právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný súhlas výhercu
 • Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov - právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov finančného práva – platí len v prípade ak sa na plnenie viaže daňová povinnosť
  1. Rozsah spracúvaných údajov.
 • Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu – meno, priezvisko, elektronická adresa, telefonický kontakt,
 • Zverejnenie výhercu - účastník súťaže berie na vedomie, že v prípade jeho výhry budú jeho osobné údaje zverejnené v rozsahu meno zvieraťa, obec majiteľa, podobizeň, výhra, dátum prevzatia výhry podľa osobitného súhlasu.
 • Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov – meno, priezvisko, adresa, kontakt, dátum odovzdanej výhry, na ktoré sa viaže daňové plnenie
  1. Zverejnenie o výhercovi bude realizované po dobu 12 mesiacov v rozsahu dohodnutom v osobitnom súhlase. Dotknutá osoby má právo späť-vziať súhlas na zverejnenie jej osobných údajov ak ho raz udelila.
  2. Neprevzatie výhry sa automaticky považuje za odvolanie udeleného súhlasu podľa predchádzajúcej vety.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto predplatiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť čitateľskú súťaž.
 3. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné nahradiť peňažným plnením.
 4. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel rozhoduje vyhlasovateľ súťaže. Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 OZ v platnom znení nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
 5. Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu iba so súhlasom organizátora súťaže. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak by sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách súťaže. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

V Nitre dňa 13.11.2021

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na My Regióny

Inzercia - Tlačové správy

 1. Spoznajte protizápalové účinky Kypriny úzkolistej spod Tatier
 2. Študuj, čo ťa baví na Trenčianskej univerzite!
 3. Vianočné nákupy bez stresu? Pozrite sa, či na to idete správne
 4. inFEEnity posilní Samuel Oriňák
 5. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom?
 6. Zaujímavé štúdium, skvelá práca aj plat. Vieš, kam ísť
 7. Výhody najväčšej obchodnej siete objavuje aj verejný sektor
 8. Chcete vedieť, kto fotí influencerky, celebrity a hviezdy?
 9. Pomáhajú firmám zarábať viac. Polepšili si aj živnostníci
 10. Krízové balíčky pre ohrozené domácnosti
 1. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 2. dm a jej zákazníci podporili vznik 15 vzdelávacích centier
 3. Anketu Elektromobil roka 2021 ovládla ŠKODA
 4. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 5. Zmeny v systéme revíznych postupov
 6. Compliance – kto by mal byť zodpovedný?
 7. Tabaková mládež. Čo s ňou?
 8. Krízové balíčky pre ohrozené domácnosti
 9. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes?
 10. Spoznajte protizápalové účinky Kypriny úzkolistej spod Tatier
 1. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 29 500
 2. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 15 078
 3. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 11 818
 4. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom? 7 625
 5. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 6 372
 6. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes? 5 950
 7. Strava ani spánok nie sú dôležité, ak pri tom dýchame zlý vzduch 4 917
 8. Karnozín – účinná látka s obrovským potenciálom 3 117
 9. Volkswagen predstavuje ďalší elektrický model 2 705
 10. Rekonštruujete? Pozor na romantické predstavy o vykurovaní 2 242
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Peter Biščo: Netrpezlivo a s obavami čakám vo svojej imaginárnej čakárni ...
 2. Martina Paulenová: Na čo frflú rodičia na materskej dovolenke?
 3. Jozef Rybár: Dôchodca kontra politici
 4. Andy Nosko: Dysfunkcia mozgu Igora Matoviča ako časovaná bomba
 5. Marek Mačuha: Povinná vakcinácia revisited
 6. Jano Richter: § 'Všeobecné ohrozenie' versus Robert F. a antivaxeri
 7. Marián Lukáč: Blog č. 57- Vzdelávanie, školstvo a zelené investície
 8. Julius Kravjar: ANTIPLAG systémy: Turnitin sa stáva vysoko dominantným hráčom na trhu
 1. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 11 221
 2. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 7 822
 3. Monika Nagyova: Poďte bližšie, staré dievky nehryzú. 6 141
 4. Věra Tepličková: Ako chutí moc alebo Ak budeme dobrí, dostaneme limetku 4 947
 5. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529? 4 896
 6. Tereza Krajčová: Anglický denník: 18. Najväčší strašiak návratu zo zahraničia? Slovenská mentalita 4 326
 7. Pavel Macko: Špinavý útok voči mojej rodine trvá už šesť rokov! 4 036
 8. Jozef Drahovský: Zákon o bočnom odstupe medzi vozidlom a cyklistom dopadol ako na Slovensku 3 877
 1. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 3. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 4. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 5. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 6. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 7. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
 8. Katarína Pázmányová: Zabúdate? Možno by ste mali navštíviť odborníka

Blogy SME

 1. Peter Biščo: Netrpezlivo a s obavami čakám vo svojej imaginárnej čakárni ...
 2. Martina Paulenová: Na čo frflú rodičia na materskej dovolenke?
 3. Jozef Rybár: Dôchodca kontra politici
 4. Andy Nosko: Dysfunkcia mozgu Igora Matoviča ako časovaná bomba
 5. Marek Mačuha: Povinná vakcinácia revisited
 6. Jano Richter: § 'Všeobecné ohrozenie' versus Robert F. a antivaxeri
 7. Marián Lukáč: Blog č. 57- Vzdelávanie, školstvo a zelené investície
 8. Julius Kravjar: ANTIPLAG systémy: Turnitin sa stáva vysoko dominantným hráčom na trhu
 1. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 11 221
 2. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 7 822
 3. Monika Nagyova: Poďte bližšie, staré dievky nehryzú. 6 141
 4. Věra Tepličková: Ako chutí moc alebo Ak budeme dobrí, dostaneme limetku 4 947
 5. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529? 4 896
 6. Tereza Krajčová: Anglický denník: 18. Najväčší strašiak návratu zo zahraničia? Slovenská mentalita 4 326
 7. Pavel Macko: Špinavý útok voči mojej rodine trvá už šesť rokov! 4 036
 8. Jozef Drahovský: Zákon o bočnom odstupe medzi vozidlom a cyklistom dopadol ako na Slovensku 3 877
 1. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 3. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 4. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 5. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 6. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 7. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
 8. Katarína Pázmányová: Zabúdate? Možno by ste mali navštíviť odborníka
Skryť Zatvoriť reklamu