Sobota, 20. august, 2022 | Meniny má Anabela

Letná predplatiteľská súťaž MY - Štatút súťaže

Štatút súťaže

Letná predplatiteľská súťaž MY

Štatút súťaže

1. Organizátor súťaže

Čitateľskú súťaž „Letná predplatiteľská súťaž“ organizuje vydavateľstvo Petit Press, a.s. Divízia týždenníkov o.z. so sídlom Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, IČO: 35 790 253, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I., oddiel Sa, vložka 2471/B (ďalej len „organizátor“). Čitateľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

SkryťVypnúť reklamu

2. Podmienky účasti v čitateľskej súťaži

Do súťaže sa môžu zapojiť fyzické osoby s trvalým pobytom a právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“).

3. Trvanie čitateľskej súťaže

Čitateľská súťaž sa začína 06.07.2021 a končí 30.08.2021. Súťaž bude prebiehať vo všetkých 21 tituloch MY: MY Nitrianske noviny, MY Týždeň na Pohroní, MY Naše novosti, MY Trnavské noviny, MY Trenčianske noviny, MY Topoľčianske noviny, MY Týždenník pre Záhorie, MY Hornonitrianske noviny, MY Považský obzor, MY Žilinské noviny, MY Kysucké noviny, MY Kysuce, MY Liptovské noviny, MY Turčianske noviny, MY Oravské noviny, MY Banskobystrické noviny, MY Novohradské noviny, MY Zvolenskopodpolianske noviny, MY Horehronie, MY Prešovské noviny a MY Noviny východu. (ďalej len „MY“).

SkryťVypnúť reklamu

4. Účel súťaže

Účelom súťaže je podpora predaja ročného predplatného MY novín a súťaž je určená pre čitateľov týždenníkov MY.

5. Spôsob zapojenia sa do súťaže

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je objednanie a zaplatenie minimálne ročného predplatného jedného z 21 titulov MY, alebo predĺženie už existujúceho predplatného na ďalšie obdobie v trvaní minimálne jeden rok. Úhrada predplatného musí byť zrealizovaná v termíne počas trvania súťaže, v opačnom prípade predplatiteľovi zaniká nárok na účasť v súťaži. Do žrebovania o ceny budú automaticky zapojení všetci účastníci súťaže, ktorí počas jej trvania splnili podmienky zapojenia sa do súťaže. V prípade, že predplatiteľ nesúhlasí so zaradením do žrebovania o ceny, je povinný toto oznámiť organizátorovi vlastnoručne podpísanou písomnou žiadosťou doručenou na adresu sídla Divízie týždenníkov MY a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa vystavenia objednávky na predplatné.

SkryťVypnúť reklamu

6. Ceny

Hlavné ceny:

1x Bojnický dvor - venuje rodinnú oslavu pre 10 osôb s ubytovaním - 1.000 eur

1x Uniklinika - venuje nadštandardnú preventívnu prehliadku v hodnote - 500 eur

3x Miko káva –darčekový balíček výrobkov PURO FAIRTRADE v hodnote 60 eur

5x poukážok na nákup v hodnote á 30 eur v predajni Intersport

3x kávovar Tchibo Cafissimo easy v hodnote 50 eur

10x DIGI TV v hodnote 40 eur

10x krém na ruky Nuance

Týždenná cena:

100 x Termálne kúpalisko Chalmová - 100 vstupov x 4,50 eur

8. Žrebovanie, odovzdanie výhry

Každý týždeň vyžrebujeme 2 predplatiteľov, ktorý získavajú 5 vstupov na termálne kúpalisko Chalmová.

Termín žrebovania hlavných cien: 08.09.2021.

Výsledky žrebovania budú následné uverejnené na webových stránkach a v MY novinách od 13.09.2021. Výhercom budú ceny zaslané poštou.

9. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto čitateľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť čitateľskú súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné nahradiť peňažným plnením. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel rozhoduje vyhlasovateľ súťaže. Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 OZ v platnom znení nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu iba so súhlasom organizátora súťaže. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak by sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách súťaže. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

10. Dane

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré získajú výhercovia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúce výšku 350 Eur, nepodliehajú zdaneniu. Ak výhra podlieha zdaneniu, výherca je povinný podľa § 10 ods. 1 písm. k) Zákona o daniach z príjmov takýto príjem zaradiť medzi ostatné príjmy. Tento je samostatným základom dane na zdanenie osobitnou sadzbou dane vo výške 20%.

11. Osobné údaje a osobnostné práva

Objednaním ročného predplatného vyjadruje účastník svoj súhlas so zaradením do súťaže a takisto s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte. Účastník tiež udeľuje svoj súhlas na použitie a spracovanie svojich osobných údajov na marketingové účely organizátora súťaže. S osobnými údajmi účastníkov súťaže bude naložené v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien. Organizátor súťaže má právo telefonicky kontaktovať a osloviť účastníkov súťaže s ponukou svojich produktov. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany organizátora, podľa zákona o ochrane osobných údajov.

12. Spracovanie osobných údajov, súhlas so spracovaním osobných údajov a súhlas s vyhotovením a použitím fotografie a videa s výhercom

12.1 Spracovanie osobných údajov účastníkov v Súťaži prebieha v súlade s platnými právnymi predpismi pre ochranu osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamantu a Rady 679/2016 o ochrane osobných údajov fyzických osôb pri ich pohybe a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov Organizátorom sú dostupné na webových stránkach Organizátora https://www.sme.sk/dok/20815446/vyhlasenie-o-ochrane-sukromia-klienti2 v sekcii Ochrana osobných údajov.

12.2 Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať nasledovných právnych základoch:

 • a) Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu - právnym základom spracúvania osobných údajov je akceptácia podmienok súťaže – zmluva v ktorej dotknutá osoby vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
 • b) Prenos zo žrebovania výhercu – právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa
 • c) Zverejnenie výhercu - právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný súhlas výhercu.
 • d) Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov - právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov finančného práva – platí len v prípade ak sa na plnenie viaže daňová povinnosť

12.3 Rozsah spracúvaných údajov.

 • a) Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu – meno, priezvisko, elektronická adresa, telefonický kontakt,
 • b) Zverejnenie výhercu - účastník súťaže berie na vedomie, že v prípade jeho výhry budú jeho osobné údaje zverejnené v rozsahu meno, priezvisko, obec/mesto, výhra
 • c) Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov – meno, priezvisko, adresa, kontakt, dátum odovzdanej výhry, na ktoré sa viaže daňové plnenie

12.4 Zverejnenie o výhercovi bude realizované po dobu 12 mesiacov v rozsahu dohodnutom v osobitnom súhlase. Dotknutá osoby má právo späť-vziať súhlas na zverejnenie jej osobných údajov ak ho raz udelila.

12.5 Neprevzatie výhry sa automaticky považuje za odvolanie udeleného súhlasu podľa predchádzajúcej vety.

13. Oficiálne pravidlá

Zapojením sa do čitateľskej súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami. Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu kompetentných pracovníkov Divízie týždenníkov MY a bude zverejnený na webovej stránke organizátora www.myregiony.sk a fyzicky k nahliadnutiu v sídle Divízie týždenníkov MY na Sládkovičovej 1 v Nitre.

V Nitre, dňa 2.7. 2021

Štatút súťaže v PDF

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na My Regióny

Inzercia - Tlačové správy

 1. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem
 2. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run
 3. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 4. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 5. Auto bez čakania? VW T-Cross môžete mať hneď a aj so zľavou
 6. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 7. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás
 8. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 1. Majstrovstvá Slovenska v hode telefónom sa uskutočnia v sobotu
 2. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem
 3. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run
 4. Shell myslí na slovenské komunity
 5. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 6. Čakáte bábätko? Union má preň nachystané veľké množstvo výhod
 7. Agrokomplex 2022
 8. 365.bank si naďalej upevňuje svoju pozíciu plnoformátovej banky
 1. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur 39 716
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 14 180
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 10 510
 4. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu 7 163
 5. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás 5 246
 6. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run 4 537
 7. Nie som superman, ale viem, že Prešov má na to byť supermestom. 4 257
 8. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem 3 338
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Ján Chomík: Viva México - čokoláda & káva
 2. Peter Biščo: Smer sa trasie strachom, Hlas žobre, Jankovská plače a ostatní sa modlia všemocnému § 363.
 3. Štefan Vidlár: Málí sa mi, málí
 4. Ján Šeďo: Heger navrhuje o.i. aj tresty za osobné útoky, tvrdí SaS.
 5. Štefan Vidlár: Je suis fan
 6. Jana Júdová: Príbeh zúfalého pacienta, muža, ktorý sadil stromy
 7. Miroslav Makyta: Svet podľa Fica a Matoviča
 8. Marián Kozák: Výlet do Bratislavy a Viedne v roku 2015
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 8 891
 2. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 7 008
 3. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 6 784
 4. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 4 698
 5. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 4 056
 6. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 3 999
 7. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 3 664
 8. Marián Viskupič: Rozvrat verejných financií alebo grécka cesta Igora Matoviča 3 648
 1. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 2. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško

Blogy SME

 1. Ján Chomík: Viva México - čokoláda & káva
 2. Peter Biščo: Smer sa trasie strachom, Hlas žobre, Jankovská plače a ostatní sa modlia všemocnému § 363.
 3. Štefan Vidlár: Málí sa mi, málí
 4. Ján Šeďo: Heger navrhuje o.i. aj tresty za osobné útoky, tvrdí SaS.
 5. Štefan Vidlár: Je suis fan
 6. Jana Júdová: Príbeh zúfalého pacienta, muža, ktorý sadil stromy
 7. Miroslav Makyta: Svet podľa Fica a Matoviča
 8. Marián Kozák: Výlet do Bratislavy a Viedne v roku 2015
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 8 891
 2. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 7 008
 3. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 6 784
 4. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 4 698
 5. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 4 056
 6. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 3 999
 7. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 3 664
 8. Marián Viskupič: Rozvrat verejných financií alebo grécka cesta Igora Matoviča 3 648
 1. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 2. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
SkryťZatvoriť reklamu