Nedeľa, 20. jún, 2021 | Meniny má ValériaKrížovkyKrížovky

Štatút súťaže: Naj domáci miláčik

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže Naj domáci miláčik, ktorá prebieha v týždenníkoch MY.

ŠTATÚT SÚŤAŽE - Naj domáci miláčik

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže Naj domáci miláčik (ďalej aj ako „súťaž“) v tituloch MY Trenčianske noviny, MY Noviny stredného Považia, MY Hornonitrianske noviny (ďalej len „štatút“).

 1. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Obchodné meno:

Petit Press, a.s.

Sídlo:

Lazaretská 12, 811 08 ratislava

IČO:

35790253

Zapísaný v registri:

Okresný súd Bratislava I.

Číslo zápisu v registri:

vložka č. 2471/B

DIČ:

2020278766

IČ DPH:

SK2020278766

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

 1. Účelom súťaže je zvýšiť predaj a získať nových predplatiteľov.
 2. Predmetom súťaže je zverejnenie fotografií prihlásených zvierat v tituloch MY Trenčianske noviny, MY Noviny stredného Považia, MY Hornonitrianske noviny a následné hlasovanie na priloženom originálnom kupóne vystrihnutom z novín, pričom 1 kupón sa rovná jeden hlas. Ďalej je možné zaplatiť ročné predplatné, kde za jedno predplatné sa zvieratku pripočíta 50 hlasov, za jedno polročné predplatné sa zvieratku pripočíta 20 hlasov. Vyhlásenie a prihlasovací kupón bude uverejnený od 17.5.2021. Hlasovať sa bude od 24.5.2021 do 26.7.2021 (deväť týždňov). V určených týždenníkoch bude počas trvania súťaže uverejnená strana s fotografiami zvierat, priebežnými výsledkami a hlasovacím kupónom. Súťaž vyhrávajú prvé tri zvieratká s najvyšším počtom hlasov.

III. LEHOTA SÚŤAŽE

Skryť Vypnúť reklamu
 1. Súťaž trvá odo dňa 17.5.2021 do dňa 26.7.2021 do 12.00 hod.. Hlasy, ktoré budú poslané poštou s pečiatkou 26.7.2021 budú započítané. Prihlasovanie do súťaže je možné počas trvania celej súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky zvieratká, ktorých majiteľ pošle mailom, alebo poštou fotografiu svojho zvieratka a vyplnený prihlasovací kupón za podmienok, že spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).
 2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do vyhodnotenia o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu pošle mailom, alebo poštou fotografiu svojho zvieratka a vyplnený prihlasovací kupón. Fotografie prihlásených zvieratiek budú zverejnené v tituloch MY Trenčianske noviny, MY Noviny stredného Považia, MY Hornonitrianske noviny a následné hlasovanie na priloženom originálnom kupóne vystrihnutom z novín, pričom 1 kupón sa rovná jeden hlas. Ďalej je možné zaplatiť ročné predplatné, kde za jedno predplatné sa zvieratku pripočíta 50 hlasov, alebo za polročné predplatné sa pripočíta zvieratku 20 hlasov. Vyhlásenie a prihlasovací kupón bude uverejnený od 17.5.2021. Hlasovať sa bude od 24.5.2021 do 26.7.2021 (devať týždňov). V určených týždenníkoch bude počas trvania súťaže uverejnená strana s fotografiami zvieratiek, priebežnými výsledkami a hlasovacím kupónom. Súťaž vyhrávajú prvé tri zvieratká s najvyšším počtom hlasov.
 4. Súťažiaci majú nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
 5. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu, alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
 6. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu
 7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba, alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
 8. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Petitpress, a.s. voči nemu nemá žiadne záväzky.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

Skryť Vypnúť reklamu

Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:

 1. Poukaz na 150 eur od spoločnosti AGRO centrum Prievidza na nákup v ich predajni.
 2. Obojok s výšivkou od Tamelians do 20 € (ďalej len „hlavná cena“),
 3. Poukaz na 100 eur od spoločnosti AGRO centrum Prievidza na nákup v ich predajni. (ďalej len „cena č. 2“),
 4. Poukaz na 50 eur od spoločnosti AGRO centrum Prievidza na nákup v ich predajni (ďalej len „cena č. 3“).
 5. Kávovar Tchibo Cafissimo
 6. Darčeková poukážka na 5 jázd na bobovej dráhe v stredisku Snow Paradise Veľká Rača

 1. Hodnota hlavnej ceny je 170,- EUR (slovom: Jednostosedemdesiat eur).
 2. Hodnota ceny č. 2 je 100,- EUR (slovom: Jednosto eur).
 3. Hodnota ceny č. 3 je 50,- EUR (slovom: Päťdesiat eur).
 4. Hodnota ceny č. 4 je 30,- EUR
 5. Hodnota ceny č. 5 je 22,50 EUR

V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení

Skryť Vypnúť reklamu

VI. VYHODNOTENIE A OCENENIE

 1. Vyhodnotenie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 3. 8. 2021
 2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a sčítanie hlasov výhercov vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.
 3. Vyhodnotení budú jeden výherca hlavnej ceny s najvyšším počtom hlasov, jeden výherca ceny č. 2 s druhým najvyšším počtom hlasov, jeden výherca ceny č. 3 s tretím najvyšším počtom hlasov, jeden výherca ceny č. 4 so štvrtým najvyšším počtom hlasov a jeden výherca piatej ceny s piatym najvyššim počtom hlasov. Každý týždeň vyžrebujeme z hlasujúcich jedného výhercu, ktorý získa luxusný krém na ruky Nuance
 4. Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia spočítania hlasov. Odovzdanie cien sa uskutoční individuálne po dohode s výhercami.
 5. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá ďalšiemu súťažiacemu s najvyšším počtom hlasov. vo vzťahu k tejto cene. Ak ani náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 6. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo – obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.
 2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚHLAS S VYHOTOVENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIE A VIDEA S VÝHERCOM

7.1 Spracovanie osobných údajov účastníkov v Súťaži prebieha v súlade s platnými právnymi predpismi pre ochranu osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamantu a Rady 679/2016 o ochrane osobných údajov fyzických osôb pri ich pohybe a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov Organizátorom sú dostupné na webových stránkach Organizátora https://www.sme.sk/dok/20815446/vyhlasenie-o-ochrane-sukromia-klienti2 v sekcii Ochrana osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať nasledovných právnych základoch:

 1. Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu - právnym základom spracúvania osobných údajov je akceptácia podmienok súťaže – zmluva v ktorej dotknutá osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
 2. Prenos zo žrebovania výhercu – právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa
 3. Zverejnenie výhercu - právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný súhlas výhercu
 4. Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov - právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov finančného práva – platí len v prípade ak sa na plnenie viaže daňová povinnosť

Rozsah spracúvaných údajov.

 1. Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov – meno, priezvisko, adresa, kontakt, dátum odovzdanej výhry, na ktoré sa viaže daňové plnenie
 2. Zverejnenie výhercu - účastník súťaže berie na vedomie, že v prípade jeho výhry budú jeho osobné údaje zverejnené v rozsahu meno zvieraťa, obec majiteľa, podobizeň, výhra, dátum prevzatia výhry podľa osobitného súhlasu.
 3. Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu – meno, priezvisko, elektronická adresa, telefonický kontakt,
 4. Zverejnenie o výhercovi bude realizované po dobu 12 mesiacov v rozsahu dohodnutom v osobitnom súhlase. Dotknutá osoby má právo späť-vziať súhlas na zverejnenie jej osobných údajov ak ho raz udelila.
 5. Neprevzatie výhry sa automaticky považuje za odvolanie udeleného súhlasu podľa predchádzajúcej vety.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ vo všetkých troch tituloch týždenníka MY, ktoré sa do súťaže zapojili.
 3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

V Nitre dňa 21.5.2021

(Podpísaný štatút súťaže nájdete tu: Štatút súťaže - Naj domáci miláčik)

Skryť Vypnúť reklamu

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 3. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 4. Crème de la crème po slovensky
 5. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Po Slovensku na motorke
 8. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 9. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 10. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 1. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 2. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 7. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 8. Zázračná škola so zelenou strechou
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Crème de la crème po slovensky
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 29 933
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 12 409
 3. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 8 042
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 7 275
 5. Po Slovensku na motorke 6 704
 6. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 328
 7. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 5 077
 8. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 4 735
 9. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 4 197
 10. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 3 241
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY regióny - správy

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Zároveň povedal, že už teraz sa robia opatrenia, aby sa prípadná tretia vlna pandémie čo najviac eliminovala.


TASR 43m
ilustračné foto Petit Press

Banský areál v Handlovej chce mesto po ukončení ťažby uhlia zrevitalizovať a premeniť na priemyselnú zónu.


TASR 1 h
Letecký pohľad na Kúpeľný ostrov, Piešťany

Len máloktorí z tisícov návštevníkov, ktorí sa v Piešťanoch zastavia pri lákadle kúpeľného parku - dvoch termálnych jazierkach s leknami, má povedomie o ich pôvode.


TASR 3 h

Pozrite si zábery zo šampionátu, ktorý dnes vyvrcholil v Bánovciach nad Bebravou.


TASR 4 h