Sobota, 25. jún, 2022 | Meniny má Tadeáš

Štatút súťaže POVOLANIA - Ako chutí robota

Čitateľská súťaž sa začína 15. marca 2021 a končí 18. apríla 2021. Prebiehať bude vo všetkých tituloch MY a na regionálnych webstránkach vydavateľstva Petit Press,

(Zdroj: MY)

1. Organizátor súťaže

Propagačnú a čitateľskú súťaž POVOLANIA - Ako chutí robota (ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť Petit Press, a. s., Divízia týždenníkov MY so sídlom Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, IČO: 35 790 253, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č.: 2471/B (ďalej len „organizátor“). Súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „Štatút“).

2. Účel a cieľ súťaže

Účelom súťaže je podpora predaja týždenníkov MY a článkov na regionálnych portáloch MY.

SkryťVypnúť reklamu

Cieľom súťaže je hlasovanie súťažiacich o finančné výhry 1000 eur.

3. Trvanie

Čitateľská súťaž sa začína 15. marca 2021 a končí 18. apríla 2021. Prebiehať bude vo všetkých tituloch MY a na regionálnych webstránkach vydavateľstva Petit Press, a. s. Zoznam titulov a regionálnych webov je uvedený v prílohe.

4. Spôsob propagácie

Propagácia súťaže sa uskutoční prostredníctvom reklamných bannerov vo všetkých médiách divízie týždenníkov MY.

5. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môžu zapojiť fyzické osoby s trvalým pobytom a právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky, v prípade fyzickej osoby s vekom najmenej 15 rokov v čase zapojenia sa do súťaže (ďalej len „súťažiaci“).

Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka.

SkryťVypnúť reklamu

6. Spôsob hlasovania

Súťaž pozostáva z hlasovania čitateľov o finančnú výhru 1000 eur. Súťažiaci sa môžu zapojiť do žrebovania dvomi spôsobmi:

6.1 Súťaž bude prebiehať formou zasielania SMS správ. Do týždenného žrebovania budú zaradení všetci účastníci, ktorí v stanovenom termíne hlasovania t. j. od nedele 00.01 h do soboty 24.00 h pošlú platnú SMS správu v požadovanom tvare s kľúčovým slovom: POVOLANIA .

SMS správy je potrebné posielať na telefónne číslo 6665. Cena jednej spätnej SMS je 1,00 € vrátane DPH. Počet súťažných SMS zaslaných z jedného čísla nie je obmedzený. V prípade odoslania SMS v nesprávnom tvare, táto nebude spoplatnená sumou 1,00 € vrátane DPH. Účastníkovi bude takáto SMS spoplatnená iba štandardnou tarifou podľa cenníka a programu, ktorý ma daný účastník dohodnutý u operátora. Účastníka o chybne zaslanej SMS bude informovať poskytovateľ audiotextovej služby spätnou SMS. V prípade odoslania sms v nesprávnom tvare, nebude súťažiaci zaradený do žrebovania.

SkryťVypnúť reklamu

Žrebovanie bude prebiehať každý týždeň. Vyžrebovaný bude vždy jeden výherca. Výhercov súťaže určí žrebovací elektronický softvér spomedzi všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky zaradenia do súťaže. Technicky službu zabezpečuje spoločnosť A SMS, s. r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava.

6.2 Súťaž bude zároveň prebiehať aj v regionálnych týždenníkoch MY, v ktorých budú každý týždeň počas trvania súťaže uverejnené súťažné kupóny. Do celkového žrebovania budú zaradení všetci účastníci, ktorí v stanovenom termíne hlasovania t. j. do 18. apríla 2021 pošlú na adresu organizátora kartu s piatimi rôznymi kupónmi uverejnenými v priebehu trvania súťaže v týždenníkoch MY. Počet kariet od jedného čitateľa nie je obmedzený.

Karta na nalepenie kupónov bude uverejnená vo všetkých tituloch MY, ktoré vyjdú 15. a 16. marca a tiež 12. a 13. apríla 2021.

Žrebovanie sa uskutoční v sídle organizátora 27. apríla 2021. Výherca bude zverejnený v regionálnych týždenníkoch a na webstránkach organizátora 3. a 4. mája 2021.

6.3 Zapojením sa do súťaže účastník súčasne vyslovuje súhlas s úplnými pravidlami súťaže, potvrdzuje, že dosiahol vek 15 rokov a zároveň udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeho vlastné marketingové účely.

7. Cena a odovzdanie výhry

Každý týždeň získa jeden vyžrebovaný výherca SMS hlasovania 1000 eur a po piatich týždňoch jeden vyžrebovaný výherca z kupónovej súťaže v týždenníkoch MY rovnako 1000 eur.

O výhre získanej žrebovaním bude výherca z radov hlasujúcich čitateľov informovaný organizátorom telefonicky a zároveň s ním bude dohodnutý spôsob doručenia a prevzatia výhry.

V prípade, ak sa súťaže zúčastní osoba mladšia ako 18 rokov a vyhrá, výhru organizátor odovzdáva jej zákonnému zástupcovi. Organizátor si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry výhercovi vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva a uvedená osoba túto skutočnosť dokladuje hodnoverným dokladom potvrdzujúcim jeho totožnosť.

Organizátor a výherca prevzatie výhry potvrdia písomne v Protokole o odovzdaní a prevzatí výhry.

Výhercovia budú zverejnení formou fotografie, mena a bydliska v médiách vydavateľstva.

8. Osobné údaje a osobnostné práva

Vyplnením objednávkového formuláru a vlastnoručným podpisom na ňom súťažiaci:

8.1 Dáva svoj bezvýhradný súhlas organizátorovi súťaže na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž na účely zaradenia do súťaže v zmysle tohto Štatútu a na marketingové účely organizátora súťaže v rozsahu: meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska (ulica a číslo, obec), telefonický kontakt. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, pričom s osobnými údajmi účastníkov súťaže bude naložené v zmysle všeobecného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní a pohybe. Každý účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom prostredníctvom Štatútu oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany organizátora, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže taktiež vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže, pričom súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.

8.2 Svoj súhlas dáva za účelom účasti v súťaži POVOLANIA – Ako chutí robota, pričom tento súhlas dáva bezplatne a zároveň súhlasí s tým, že zverejnením, poskytnutím alebo iným použitím fotografie v akomkoľvek rozsahu mu nevznikajú žiadne finančné nároky na odmenu,

8.3 Prehlasuje, že všetky ním uvádzané údaje a skutočnosti sú úplné a pravdivé, a berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto úplné a pravdivé neboli, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí.

8.4 Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov nájdete na https://www.sme.sk/dok/20815446/vyhlasenie-o-ochrane-sukromia-klienti2

9. Výhra a daň z príjmov

Výhra v súťaži je predmetom dane z príjmov fyzických osôb podľa § 8 v zmysle Zákona o dani z príjmov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré získajú výhercovia predstavujú výhry pred zdanením. Výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúce výšku 350 Eur, nepodliehajú zdaneniu. Ak výhra podlieha zdaneniu, výherca je povinný takýto príjem zaradiť do medzi ostatné príjmy. Tento je samostatným základom dane na zdanenie osobitnou sadzbou dane vo výške 19 percent. S finančnou hodnotu výhry poskytnutej bude účastník oboznámený v Protokole o odovzdaní a prevzatí výhry.

10. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 OZ v platnom znení nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži.

Organizátor súťaže nezodpovedá výhercom za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím či zrieknutím sa ceny.

11. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť, predĺžiť alebo zrušiť súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

13. Oficiálne pravidlá

Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s oficiálnymi pravidlami súťaže v čase jej trvania v sídle organizátora Skrátené pravidlá súťaže sú uverejnené na webovej stránke www.myregiony.sk. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami súťaže obsiahnutými v štatúte.

Cena nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce pre získanie ceny. Ustanovenia Štatútu, samotný priebeh súťaže, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

V Nitre, dňa 9. 3. 2021

Milan Mokráň, člen predstavenstva

__________

Aktualizované 30.3.2021

Dodatok k štatútu súťaže POVOLANIA – Ako chutí robota

V Nitre, dňa 30. 3. 2021

Milan Mokráň, člen predstavenstva

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na My Regióny

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 2. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
 3. Nalaďte sa na svoje mladšie ja s rádiom Vlna
 4. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk
 5. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu
 6. Inovatívna diagnostika - moderná budúcnosť zdravotníctva
 7. Slovákov láka zakladanie fondov, no väčšina preferuje zahraničie
 8. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny
 1. Na čo slúžia bubnové kosačky a ako vybrať tú správnu?
 2. V Košiciach vznikla inkluzívna škola s finančnou podporou grantu
 3. Lekár U19: „Majstrovstvá Európy sú pre nás vyvrcholením"
 4. Tatra banka získala 2 prestížne ocenenia
 5. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 6. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
 7. Nalaďte sa na svoje mladšie ja s rádiom Vlna
 8. BILLA vstupuje do sveta e-commerce
 1. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 27 185
 2. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu 9 100
 3. Máte v hľadáčiku dovolenku v Turecku? Táto inšpirácia padne vhod 7 220
 4. Nechcete prísť o vozidlo do pár sekúnd? Vyhnite sa tejto chybe. 4 987
 5. 91 kreslených správ o Slovensku, Ukrajine a celom svete 4 782
 6. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku 4 241
 7. Jedinečný rodinný All Inclusive hotel vás privíta aj toto leto! 4 164
 8. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk 3 685
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY regióny - správy

Mestský úrad v Martine.

Uchádzačov o primátorské kreslo bude tento rok zrejme menej.


11 h
Vizualizácia.

Do areálu vstúpil ďalší investor.


11 h
Víťazní tím Kondela

Liga zamestnancov pokračovala ôsmym turnajom.


14 h
Ilustračná fotografia.

Suma pri narodení každého ďalšieho dieťaťa zostáva 200-eurová.


TASR 16 h

Blogy SME

 1. Erik Kriššák: Aj žraloky sú tu od prvohôr
 2. Elena Antalová: Medvede a diviaky sa dohodnú
 3. Lucia Žárska: Medvedia nálada na trhu
 4. Anton Kaiser: Klaňanie troch kráľov v umeleckej tvorbe Františka Horniaka
 5. Věra Tepličková: Keď sa rodina postará o svoj najslabší článok
 6. Sabina Rehušová: Čakám Ťa v Budve.
 7. Ján Valchár: 4 mesiace štvordňovej vojny
 8. Marcel Horný: 1984 Košúty 2, časť prvá: Attilák
 1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 7 857
 2. Teodor Pasternák: Posadili ma do "správneho" lietadla. To druhé havarovalo. 7 346
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 7 076
 4. Věra Tepličková: Mala by som byť po dnešku pokojnejšia, pani Kavecká? 6 715
 5. Monika Vojčíkova: Nie je Pavlínka ako Pawlinka 6 642
 6. Felipe Sánchez López: Opatrovatelia alebo novodobí slovenskí otrokári 5 924
 7. Post Bellum SK: Kocáb: Boli schopní aj tmu vydávať za dôkaz toho, že tam nie sú jadrové hlavice 5 797
 8. Věra Tepličková: Igi zasa ukazuje figy alebo O tom, ako sa Edo unáhlil 5 652
 1. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 2. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 3. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 5. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 7. Jiří Ščobák: Mentální cvičení: Určení rizikových bodů a možných tras ruského postupu na Ukrajině
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925

Blogy SME

 1. Erik Kriššák: Aj žraloky sú tu od prvohôr
 2. Elena Antalová: Medvede a diviaky sa dohodnú
 3. Lucia Žárska: Medvedia nálada na trhu
 4. Anton Kaiser: Klaňanie troch kráľov v umeleckej tvorbe Františka Horniaka
 5. Věra Tepličková: Keď sa rodina postará o svoj najslabší článok
 6. Sabina Rehušová: Čakám Ťa v Budve.
 7. Ján Valchár: 4 mesiace štvordňovej vojny
 8. Marcel Horný: 1984 Košúty 2, časť prvá: Attilák
 1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 7 857
 2. Teodor Pasternák: Posadili ma do "správneho" lietadla. To druhé havarovalo. 7 346
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 7 076
 4. Věra Tepličková: Mala by som byť po dnešku pokojnejšia, pani Kavecká? 6 715
 5. Monika Vojčíkova: Nie je Pavlínka ako Pawlinka 6 642
 6. Felipe Sánchez López: Opatrovatelia alebo novodobí slovenskí otrokári 5 924
 7. Post Bellum SK: Kocáb: Boli schopní aj tmu vydávať za dôkaz toho, že tam nie sú jadrové hlavice 5 797
 8. Věra Tepličková: Igi zasa ukazuje figy alebo O tom, ako sa Edo unáhlil 5 652
 1. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 2. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 3. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 5. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 7. Jiří Ščobák: Mentální cvičení: Určení rizikových bodů a možných tras ruského postupu na Ukrajině
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
SkryťZatvoriť reklamu